TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaselosteemme:

Rekisterinpitäjä:

Cafetoria roastery Oy
Runeberginkatu 31
00100 Helsinki

sähköposti info@cafetoria.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:
Mia Nikander
puh: 050 5660734
Rekisterin nimi:

Cafetoria roastery Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Käytämme henkilötietojasi asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, verkkokaupan palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen, palauttamiseen sekä muihin asiakassuhteen kannalta olennaisiin toimenpiteisiin. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö:

Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi sekä sähköposti. Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään sekä asiakkaan suostumuksella sekä myös rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapulille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja palvelun tarjoajalle, esimerkiksi toimituksia varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaavat henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen:

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: 

Cafetoria roastery Oy

Runeberginkatu 31

00100 Helsinki

Puh. 010 423 5570

Sähköposti info@cafetoria.fi


Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä hallussamme oleviin ja sinua koskeviin henkilötietoihin. Tämä sisältää esimerkiksi oikeuden saada tietää käsitelläänkö henkilökohtaisia tietojasi, mitä tietojasi käsitellään, sekä tietojen käsittelyn peruste. Sinulla on myös oikeus pyytää epätarkan tai väärän tiedon korjaamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Voit vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteytä. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi käyttäjätilisi kautta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme esimerkiksi, jos tiedot eivät ole enää tarpeen suhteessa niiden keräystarkoitukseen, tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta, tai henkilötietojen poistaminen on tarpeen, jotta voimme noudattaa laista johtuvia velvoitteita.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: rekisteröidyn koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Kysymyksiä?

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen info@cafetoria.fi tai postitse osoitteeseen Cafetoria roastery, Runeberginkatu 31 00100 HKI.